تبلیغات
 علوم آزمایشگاهی گراش ـ ورودی 90 - فاکتور رشد تومور( Transforming growth factor)

فاکتور رشد تومور( Transforming growth factor)

فاکتور تغییر رشد ( گاهی تحت عنوان فاکتور رشد توموری نامیده می شود یا TGF) برای دو دسته از عوامل رشد پلی پپتیدی مورد استفاده قرار می گیرد:

  • TGFα
  •  TGFβ

شاید براتون جالب باشد که نام “Transforming Growth Factor” تا حدودی خودسرانه است! به این علت که دو کلاس TGF ها از نظر ساختاری یا ژنتیکی به هم شباهت ندارند و عملکرد انها هم از طریق گیرنده های مختلفی صورت می گیرد. علاوه بر این، آنها همیشه باعث القای تغییر شکل سلولی نمی شوند.

انواع آن
آلفا: در برخی از سرطان ها انسانی تنظیم مثبت است. توسط ماکروفاژ ها، سلول های مغزی و کراتینوسیت تولید و توسعه اپیتلیال را القا می کند.
بتا: در سه زیر گروه در انسان وجود دارد: TGFβ۱و  TGFβ۲ و TGFβ۳. در سندرم مارفان و برخی از سرطان های انسانی تنظیم مثبت می شوند و نقش مهمی در ترمیم بافت، تمایز سلولی، رشد و نمو جنین و تنظیم سیستم ایمنی دارند. ایزوفرمی از TGF-β۱ به نظر می رسد در بیماری زایی پره اکلامپسی نقش دارد. گیرنده های TGF بتا نوعی سرین/ تروئنین کیناز هستند که تنها یکبار عرض غشا را طی می کنند.
عملکرد:
ظرفیت این پروتئین ها در القای ترانفسفورمیشن انکوژنیک در سیستم کشت سلولی مخصوص( فیبروبلاست های کلیه رت)، نقش آنها را مشخص می کند.


طبقه بندی: هماتولوژی، ایمنی شناسی،

تاریخ : جمعه 15 دی 1391 | 03:18 ب.ظ | نویسنده : گروه علوم آزمایشگاهی گراش ورودی 1390 | نظرات

  • paper | گالری مقاله های فوتو | لینک چهار مقاله