تبلیغات
 علوم آزمایشگاهی گراش ـ ورودی 90 - مروری بر روش وسترن بلات

مروری بر روش وسترن بلات


 

همان طوركه می دانیم در تكنیک ELISA پروئین ها در سطح حفرات پلیت پوشش داده می شوند و در انتهای آزمایش ELISA،از یك واكنش رنگ زا برای شناسایی انجام واكنش یا عدم انجام آن استفاده می شود.

اما در وسترن بلات ابتدا پروتئین توسط الكتروفورز روی ژل اكریل امید جدا شده، سپس توسط جریان الكتریكی به غشاء نیترو سلولوز انتقال داده می شوند. این غشا شبیه به كاغذ معمولی است، اندازه حفرات آن كاملا مشخص است و توانایی زیادی در اتصال به پروتئین دارد پس از اینكه پروتئین به غشاء نیتروسلولوز انتقال داده شد بقیه مراحل شبیه به ELISA طی می شود با این تفاوت كه مسیر حركت هر نمونه به شكل یك نوار بریده می شود و درون ظزف خاصی كه شیار هایی به اندازه نوار بریده شده، قرار می گیرد و بقیه مراحل در این ظرف انجام میگیرد .

به این ترتیب به طور مثال اگر نمونه كشت ویروس HIV در اختیار داشته باشیم، باید ابتدا انرا الكتروفورز نماییم. پس از الكتروفورز باندهای پروتئینی را به gp۴۱ و gp۱۲۰ هر یك بنا به اندازه مولكول آن ها ، روی ژل تفكیك می شوند .اكنون باندهای پروتئین را به غشای نیترو سلولز انتقال داده تا مراحل بعدی به راحتی صورت گیرد .

پس از اینكه پروتئین ها به غشای نیترو سلولوز منتقل شدند، مرحله بعدی میتواند به دو گونه طراحی شود :


الف) بعضی از مواقع هدف شناسایی پروتئین خاص در پروتئین های الكتروفورز شده است. این حالت بیشتر در تحقیقات كاربرد دارد .


ب) در برخی موارد نیز مخلوط پروتینی ماهیت مشخصی دارد و حتی وزن مولكولی پروتئین های این مخلوط و موقعیت آن ها پس از الكترو فورز مشخص می باشند. در این موارد می توان حضور آنتی بادی علیه پروتئین های را در سرم مورد آزمایش بررسی نمود. در اكثر موارد تشخیص از این روش استفاده می شود.

به طور مثال پروتئین های ویروس HIV الكتروفورز شده، سپس به غشای نیتروسلولوز منتقل می شود. اكنون پس از مجاورت با سرم انسانی هدف آزمایش بررسی وجود آنتی بادی علیه پروتئین غشایی یا مركزی HIV است. در این مواقع علاوه بر حضور یا عدم حضور آنتی بادی اختصاصی می توانیم مشخص سازیم كه آنتی فرد علیه چه جزئی از عامل بیماری زا است .
به این ترتیب موارد مثبت كاذب مشاهده شده در آزمون ELISA در اینجا حذف می شود و به طور اختصاصی واكنش دهی آنتی بادی ،مورد آزمون قرار می گیرد.

در بسیاری مواقع كه چندین بار (۲ تا ۳ بار) تست ELISAیك عامل عفونی خطرناك برای یك بیمار مثبت می گردد، جهت تایید تست الایزا از تست وسترن بلات استفاده می شود نظیر عفونت های HIV، HTLVو HSV .


البته امروزه برای بسیاری از عفونت های ویروسی و باكتریایی تست تایید وسترن بلات موجود است. به لحاظ تكنیكی در مواردی كه هدف ارزیابی حضور آنتی بادی خاص در یك سرم باشد، مراحل ذیل دنبال می شود تا اینكه در انتها از طریق واكنش رنگ زایی رسوبی، اتصال آنتی بادی به آنتی ژن مشخص گردد. از انجا كه جایگاه حركت و قرار گیری آنتی ژن روی نوار نیترو سلولز مشخص است، می توانیم مشاهده واكنش رنگی را دلیل بر اتصال آنتی بادی اختصاصی به آن آنتی ژن بدانیم.

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت
طبقه بندی: آزمایشگاه، بیوشیمی، ایمنی شناسی،

تاریخ : شنبه 23 مرداد 1395 | 03:21 ب.ظ | نویسنده : گروه علوم آزمایشگاهی گراش ورودی 1390 | نظرات

  • paper | گالری مقاله های فوتو | لینک چهار مقاله